เปลี่ยนภาษา

การทดสอบในชุมชนของคุณ

Testing:

sentre

Testing:

Ressurser

ขอความช่วยเหลือ

ขอความช่วยเหลือ:

sentre

Ingen Sentre.

ขอความช่วยเหลือ:

Ressurser

Ingen Ressurser.

ข้ ้อมููลโดยสัั งเขปเกี่่�ยวกัับวััคซีนี ป้้องกัันโควิิด-19 (โคโรนาไวรััส) จากสถาบัันสาธารณสุขุ แห่่งนอร์์เวย์์

คลิกที่ลิงค์เพื่อเปิดไฟล์ PDF
แหล่ง: Folkehelseinstituttet (FHI)

การฉีดวัคซีน

Nasjonalt

แหล่ง: Helsedirektoratet

ความรุนแรงในครอบครัวและการควบคุมทางสังคมในเชิงลบ

Nasjonalt

แหล่ง: Helsedirektoratet

ความรุนแรงในครอบครัวและการควบคุมทางสังคมในเชิงลบ

Nasjonalt

แหล่ง: Helsedirektoratet

ความรุนแรงในครอบครัวและการควบคุมทางสังคมในเชิงลบ

Nasjonalt

แหล่ง: Helsedirektoratet

ความรุนแรงในครอบครัวและการควบคุมทางสังคมในเชิงลบ

Nasjonalt

แหล่ง: Helsedirektoratet

การเดินทางไปยังประเทศนอร์เวย์, นอร์เวย์จากนอร์เวย์

Nasjonalt

Kategorier