ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੋ

ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ

Testing:

sentre

Testing:

Ressurser

ਮਦਦ ਲਵੋ

ਮਦਦ ਲਵੋ:

sentre

Ingen Sentre.

ਮਦਦ ਲਵੋ:

Ressurser

Ingen Ressurser.

Film på punjabi om koronavirus og hjemmekarantene og isolasjon

ਸਰੋਤ: Folkehelseinstituttet (FHI)

ਲੱਛਣ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ

Nasjonalt