परिवर्तन भाषा

आफ्नो समुदायमा परीक्षण

Testing:

sentre

Testing:

Ressurser

मद्दत प्राप्त

मद्दत प्राप्त:

sentre

Ingen Sentre.

मद्दत प्राप्त:

Ressurser

Ingen Ressurser.