تغییر زبان

تست در جامعه خود را

Testing:

sentre

Testing:

Ressurser

کمک بگیر

کمک بگیر:

sentre

Ingen Sentre.

کمک بگیر:

Ressurser

Ingen Ressurser.

بابک اسدی که گاید پناهندگان است میگویید که ما تا آنجا که میتوانیم باید به یکدیگر کمک کنیم، او نگران آن است که پناهندگانی که اخیرا امده اند در حال حاضر بیشتر تنها هستند . اایا میدانید که کسی تنها میباشد؟ تماس بگیرید.❤️

منبع: Røde Kors

گروه خطر، بیماریهای دیگر و بارداری

Nasjonalt