تغییر زبان

تست در جامعه خود را

Testing:

sentre

Testing:

Ressurser

کمک بگیر

کمک بگیر:

sentre

Ingen Sentre.

کمک بگیر:

Ressurser

Ingen Ressurser.

منبع: Regjeringen

اخبار و کنفرانس های مطبوعاتی

Nasjonalt

منبع: Regjeringen

اخبار و کنفرانس های مطبوعاتی

Nasjonalt

https://gfx.nrk.no/iaRoq9ohrLfvzlbrk6iLiAWjGCJs0tzLrVHKXu__xyMQ.jpg

منبع: NRK

اخبار و کنفرانس های مطبوعاتی

Nasjonalt

ورود به نروژ – قوانین قرنطینه و آزمایش

<br /> مطالب<br /> <br /> چه کسانی می‌توانند به نروژ سفر کنند؟<br /> کشور مبداء سفر شما چه رنگی دارد؟<br /> گواهی کووید-19 ویژه مسافران خارج<br /> ی ورودی به نروژ<br /> ثبت سفر پیش از ورود به نروژ<br /> آزمایش پس از ورود<br /> قرنطینه سفر<br /> معافیت‌های قرنطینه سفر<br /> تمهیدات ملاقات والدین و فرزندان<br /> <br />

منبع: Helsenorge

سفر به نروژ، نروژ، از نروژ

Nasjonalt